زمان تحویل

زمان تحویل طبق قوانین شرکت پست میباشد .