لیست مجوزهای شرکت سیندرلا

 

شماره کد اقتصادی ؛ ۴۱۱۵۷۴۴۴۱۶۹۴

شماره شناسه ملی : ۱۴۰۰۷۱۹۳۰۶۹

شماره پروانه استاندارد : ۶۱۷۲۷۱۳۹۷۴

شماره ثبت علامت تجاری : ۲۱۱۲۶۸