ارجاع کالا

ارجاع کالا به علت بهداشتی بودن محصول امکان پذیر نمیباشد.
مگر در شرایط خاص